Pilates Timetable

Pilates timetable

Physiotherapy Exercise Session Timetable

Monday

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15pm-6pm

Physio Exercise Session

James

Tuesday

9.15am-10am

Physio Exercise Session

James

 

 

 

 

 

5.15pm-6pm

Physio Exercise Session

Emily

Wednesday

 

 

 

1:00pm – 1:45pm

Physio Exercise Session

James

 

 

 

 

5.30pm-6.15pm

Physio Exercise Session

James 

6.15pm-7pm

Physio Exercise Session

James 

Thursday

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15pm-6pm

Physio Exercise Session

Emily

Friday

9.15am-10am

Physio Exercise Session

James

Saturday

9am – 9:45am

Physio Exercise Session

James/Emily

9:45-10.30am

Physio Exercise Session

James/Emily